ข้อตกลง และ เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ www.jobcity.com

บริษัท จ๊อบซิตี้ จำกัด (www.jobcity.com) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนไข ข้อกำหนด เนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบและ/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจำกัดความรับผิดชอบ
 • 1.1 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สูญหายหรือมีบุคคลอื่นรู้ถึงชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password)ดังกล่าว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • 1.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าธุรกรรมใด ๆ ที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการ ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการประเภทนั้น ๆ ตามที่ Jobcity กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และ มีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงนามในเอกสารใด ๆ

 • 2. ขอบเขตการใช้บริการ
  ผู้ใช้บริการ สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Call Center 02-107-0111 (9.00 - 18.00 น.)

  3. การให้บริการ
  บริษัท จ๊อบซิตี้ จำกัด (www.jobcity.com) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องงาน สำหรับผู้สมัครงาน และผู้ประกอบการ ที่จะเข้ามาใช้บริการ รวมไปถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สำหรับการส่ง ของข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ราคา ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะชน หรือส่งแบบส่วนตัวนั้น ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่เข้ามานำเสนอข้อมูลและลงประกาศ เนื่องจากทาง Jobcity มิได้เข้าไปควบคุม หรือดัดแปลงแก้ไขแต่อย่างใด ดังนั้นทาง Jobcity จึงไม่รับประกัน ความถูกต้องสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหาทั้งหมด

  อย่างไรก็ตาม Jobcity จะใช้ความพยายามในการสอดส่อง ดูแล ข้อมูลและประกาศต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและสมบูรณ์ ตามสมควร การเข้ามาค้นหาข้อมูลหรือใช้บริการในเวบไซต์แห่งนี้ มีทั้งบริการฟรี และบริการที่เสียค่าใช้จ่าย และถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้และ ตกลงที่จะไม่ใช้ บริการในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้
 • 3.1 ลงประกาศหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือหมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • 3.2 ปลอมแปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น ๆ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัท
 • ในการ แสวงหาผลประโยชน์ อันมิชอบและทำให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่าเป็นกระทำการแทนบริษัทฯ
 • 3.3 ปลอมแปลงลอกเลียน ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งมีผลทำให้ข้อความใด ๆ ในเว็บไซต์ ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • 3.4 ลงประกาศหรือส่งข้อความเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันอาจและ/หรือ เล็งเห็นผลได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 • 3.5 ลงประกาศหรือส่งข้อความเนื้อหาใด ๆ ก็ตาม ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งหรือไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลาย
 • ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงาน
 • 3.6 ลงประกาศหรือส่งข้อความใด ๆ ก็ตามที่เป็นลักษณะเชื้อเชิญส่งเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • 3.7 ลงประกาศหรือส่งข้อความใด ๆ ก็ตามที่เป็นการสนับสนุนหรือมีข้อความที่กระทำผิดกฎหมาย สนับสนุนการทำร้ายร่างกายหรือทำให้เกิดความบาดเจ็บต่อบุคคล หรือคณะบุคคลใด ๆ หรือสนับสนุนการทำการทรมานสัตว์ และการให้วิธีการประกอบวัตถุระเบิด หรือ อาวุธสงคราม

 • 4. การตัดสิทธิการเป็นสมาชิก
  ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า Jobcity มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกการใช้บริการของท่านและทำการลบข้อความลงประกาศ เนื้อหาที่อยู่ในบริการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการใช้บริการที่มีเหตุให้เชื่อว่าท่านได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ Jobcity จะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบ รวมไปถึงการลบข้อมูล และไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ หรือปิดกั้นการเข้ายังไฟล์หรือบริการนั้นๆ และท่านตกลงให้ Jobcity ไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการยกเลิกการต่อเข้ายังบริการของท่าน

  5. ความถูกต้องของข้อมูล
  การสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ผู้ใช้บริการและ/หรือ สมาชิกตกลงว่า
 • 5.1 ให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้องเป็นความจริงและสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตามรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
 • 5.2 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง สิทธิประโยชน์ใดๆที่ได้จากการมีสมาชิกภาพจะคงอยู่ตลอดไป ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกยังคงเป็นสมาชิกกับทางเวบไซต์ และจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิกแล้วหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 5.3 Jobcity จะผูกพันในบริการตามสัญญานี้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก ได้ให้ข้อมูล โลโก้ และรายละเอียดอื่นใดตามความจำเป็นในการประกาศหรือโฆษณาตามสัญญานี้
 • 5.4 สมาชิกอาจยกเลิกหรือย้ายการประกาศหรือโฆษณาออกจากหน้าเวบไซต์ได้ก่อนจะถึงกำหนดสิ้นสุดประกาศหรือโฆษณาตามสัญญา และ Jobcity ไม่จำเป็นต้องคืนเงินสำหรับเวลาหรือสิทธิใด ๆ ที่สมาชิกไม่ได้ประโยชน์
 • 5.5 หากสมาชิกมิได้ใช้บริการในช่วงระยะเวลาตามสัญญานี้ และ Jobcity ได้ให้บริการตามสัญญา สมาชิกยังคงมีภาระต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน และ Jobcity จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ใช้บริการดังกล่าว
 • 5.6 Jobcity อาจะใช้ดุลพินิจ รายงานหรือแจ้งต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการตามสัญญานี้ ที่เล็งเห็นหรืออาจเล็งเห็นได้ว่า ไม่เหมาะสม หรือมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือกฎหมายอื่นใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวต่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกล่วงหน้าแต่อย่างใด
 • 5.7 Jobcity จะให้ ประวัติ(Resume) ของผู้สนใจสมัครงานแก่ผู้ประกอบการเฉพาะที่ Jobcity ได้รับไว้โดยมีความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้สนใจสมัครงาน ให้ส่งต่อไปยัง ผู้ประกอบการ หรือสมาชิก เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจสมัครงาน

 • 6. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
  เว็บไซต์ www.jobcity.com อาจมีการเชื่อมต่อไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้รับประกันต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 ใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเชื่อมต่อไปสู่ เว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 ก็จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด บริษัท จ๊อบซิตี้ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 ที่เชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ www.jobcity.com

  และ มิได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันเนื้อหา หรือความถูกต้องของสิ่งที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 นอกจากนี้ วัตถุหรือรายละเอียดต่างๆ ที่ลงประกาศบนเว็บไซท์ www.jobcity.com ผู้ใช้อาจจะสามารถรับชมได้โดยผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อมาถึงเว็บไซต์ www.jobcity.com ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมจากผู้ใช้หรือบุคคลที่ 3 ผ่านการเชื่อมต่อมาสู่เว็บไซต์ผ่านทางข้อมูลหรือวัตถุที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ www.jobcity.com

  7. การสงวนสิทธิการให้บริการค้นประวัติ
 • 7.1 Jobcity ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการค้นประวัติเฉพาะบริษัทที่มีการส่งเอกสารยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น (ภพ.20 หรือ หนังสือรับรองหน้าแรก)
 • 7.2 Jobcity ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาติให้ธุรกิจเครือข่าย, MLM, บริษัทนายหน้าขายประกัน และ บริษัท ที่มีการค้นประวัติมากผิดปกติ ซึ่งมีการนำข้อมูลประวัติของผู้สมัครงานไปใช้ในทางอื่น นอกเหนือจากการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ หรือ จ้างงาน หากตรวจสอบพบเรามีสิทธิ์ในการยกเลิกบริการค้นประวัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

 • 8. ลิขสิทธิ์ (Copyrights)
  ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ภาพ เสียง และเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ www.jobcity.com เป็นทรัพย์สินของ บริษัท จ๊อบซิตี้ จำกัด ห้ามบุคคลหรือองค์กรใดทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ

  9. การยอมรับข้อตกลง
  การเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ www.jobcity.com และ / หรือ www.jobcity.co.th ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไข และ ข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้แล้ว